W jaki sposób wymeldować najemcę z mieszkania?

Całkiem spora liczba właścicieli nieruchomości spotyka się z sytuacją, gdy najemca bez jego wiedzy melduje się w mieszkaniu. Jest to możliwe za pomocą wyłącznie umowy najmu, co rzecz jasna nie zawsze jest zgodne z oczekiwaniami wynajmującego. W zależności od tego, jak przebiega współpraca obu stron, opcje są dwie: właściciel nie robi z tego problemu lub przeprowadza wymeldowanie najemcy.

Jak rozróżnić oba scenariusze? Jeżeli lokator nie sprawia żadnych problemów i terminowo reguluje wszystkie płatności, wówczas właściciel tak naprawdę nie odczuwa żadnej różnicy w związku z faktem zameldowania się w mieszkaniu. Jeśli jednak najemca nie wywiązuje się z warunków umowy, wówczas możliwe jest podjęcie starań i wymeldowanie takiej osoby. Aby jednak dokonać tego w sposób zgodny z prawem, należy powołać się na uregulowania prawne.

Prawa i obowiązki najemcy

Jeżeli lokator postanowił zameldować się w wynajmowanym mieszkaniu, po jego opuszczeniu ma obowiązek wymeldowania się. Tak wynika z art. 33 ust. 1 Ustawy o ewidencji ludności, który wyraźnie wskazuje, co lokator powinien w takiej sytuacji zrobić.

Art. 33 Ustawy o ewidencji ludności

  1. Obywatel polski, który opuszcza miejsce pobytu stałego albo opuszcza miejsce pobytu czasowego przed upływem deklarowanego okresu pobytu, obowiązany jest wymeldować się.

Ważną kwestią jest również to, czy najemca zameldował się na pobyt czasowy czy stały. W pierwszym przypadku problem jest mniejszy – wraz z upływem tego okresu, meldunek wygaśnie sam. Bardziej problematyczny jest drugi scenariusz. Jeśli lokator zameldował się w mieszkaniu i nie dokonał wymeldowania po jego opuszczeniu, wówczas obowiązek ten spoczywa na właścicielu. Dzieję się tak z uwagi na fakt, że najemcy nie grożą żadne sankcje, jeśli nie wypełni tego obowiązku.

Wymeldowanie najemcy należy do obowiązków obu stron.

Czas wymeldowania najemcy

W zależności od formy meldunku, wymeldowanie najemcy należy przeprowadzić na dwa sposoby. Inaczej będzie wyglądała procedura, gdy dotyczy to pobytu czasowego, a jeszcze inaczej, gdy lokator deklarował pobyt stały.

W przypadku pobytu czasowego, wymeldowanie najemcy nie jest problematyczne. Aby było to możliwe, należy jedynie stwierdzić fizyczny brak osoby w mieszkaniu przed zakończeniem okresu pobytu deklarowanego we wniosku meldunkowym. Innymi słowy, jeżeli lokator opuścił mieszkanie 1 października, natomiast meldunek czasowy jest ważny do 1 listopada, to właściciel w ciągu całego miesiąca może samodzielnie wymeldować najemcę.

Dużo większy problem pojawia się w sytuacji, gdy właściciel chce wymeldować najemcę zameldowanego na pobyt stały. Wówczas, poza fizycznym brakiem osoby w mieszkaniu, konieczne do ustalenia są inne zmienne. W toku postępowania administracyjnego, urzędnicy muszą dowiedzieć się, czy były najemca aktualnie przebywa. W toku tych działań sprawdzeniu podlega to, gdzie obecnie mieszka, pracuje i wiedzie życie rodzinne. Często ponadto zdarza się, że posiada on dwa miejsca zameldowania – zarówno na pobyt czasowy, jak i stały. A to generuje kolejne problemy i konieczność działania urzędowego.

Złożenie wniosku o wymeldowanie najemcy

Art. 35 Ustawy o ewidencji ludności wskazuje, kto ma możliwość złożenia wniosku o wymeldowanie najemcy. W myśl jego zapisu, dokonać tego może właściciel nieruchomości lub inna osoba, która posiada do niego inny tytuł prawny, na przykład umowę najmu.

Art. 35 Ustawy o ewidencji ludności
Organ gminy, o którym mowa w art. 28 ust. 1, wydaje z urzędu lub na wniosek właściciela lub podmiotu wskazanych w art. 28 ust. 2, decyzję w sprawie wymeldowania obywatela polskiego, który opuścił miejsce pobytu stałego albo opuścił miejsce pobytu czasowego przed upływem deklarowanego okresu pobytu i nie dopełnił obowiązku wymeldowania się.

Tu pojawia się haczyk. Tak jak wspomniano wyżej, wniosek o wymeldowanie najemcy może złożyć właściciel lub osoba posiadająca inny tytuł prawny, np. umowę najmu. Okazuje się, że to najemca może wymeldować właściciela z mieszkania. Dzieje się tak z uwagi na fakt, że w łatwy sposób możliwe jest stwierdzenie, że nie przebywa on w fizyczny sposób w nieruchomości, ponieważ.. ją wynajmuje. Takie sytuacje prowadzą do tego, że wynajmujący może otrzymać wezwanie do postępowania administracyjnego. Oczywiście są możliwości, aby taki obrót spraw odkręcić, jednak wiąże się to ze sporą ilością poświęconego czasu.

Jak wygląda i gdzie złożyć wniosek o wymeldowanie najemcy?

Wzór formularza dotyczącego wymeldowania najemcy z mieszkania jest jednolity w całym kraju, zaś za jego stworzenie odpowidzialne jest rozporządzenie ministra. Dokument można pobrać w urzędzie. W jego treści nie znajdują się wielce skomplikowane tabele do wypełnienia. Poza wypisaniem podstawowych danych osobowych najemcy, urzędnik może zażądać od właściciela nieruchomości, że jest on jej właścicielem lub posiada inny tytuł prawny do lokalu. Po spełnieniu wszystkich wymogów i właściwym wypełnieniu wniosku, należy go składać w urzędzie miasta lub gminy właściwym dla danego mieszkania.

Wzór zgłoszenia o wymeldowanie najemcy z miejsca pobytu stałego.

Jeśli potrzebujesz gotową, sprawdzoną i zawsze aktualną umowę najmu mieszkania czy pokoju, sprawdź naszą ofertę. Wystarczy, że klikniesz w poniższą grafikę.

wzór umowy najmuPobierz umowę najmu pokoju
Umowa najmu mieszkania PDF  /  Umowa najmu pokoju PDF

Dodaj komentarz