Podwyżka czynszu za wynajem

Każda umowa najmu, niezależnie od okresu jej ważności, może zostać zmieniona. Modyfikacje mogą dotyczyć przede wszystkim kwoty, jaką najemca musi płacić wynajmującemu za użytkowanie lokalu. Dyktować to mogą między innymi zmiany na rynku nieruchomości lub po prostu zwykła wola właściciela. Podwyżka czynszu za wynajem może powodować spore konflikty pomiędzy oboma stronami, jak również ostateczne zakończenie ich współpracy.

Jak wygląda sprawa z administracyjnego punktu widzenia? Regulacje w tej kwestii wyglądają zupełnie inaczej, niż w przypadku najmu okazjonalnego czy instytucjonalnego. Podwyżka czynszu za wynajem lokalu mieszkalnego rządzi się swoimi oddzielnymi prawami. Wynajmujący muszą jednak mieć się na baczności, aby ich starania nie poszły na marne.

Czy można się porozumieć?

Nie da się ukryć, że żaden najemca nie chciałby usłyszeć o konieczności płacenia większego niż dotychczas czynszu. Kiedy wynajmujący informuje lokatora o takiej sytuacji, niekiedy może się to spotkać z jego niezrozumieniem i złością, a nawet odmową. Z tego też powodu właściciele lokali mieszkalnych powinni zastosować formę aneksu do umowy najmu, w którym zamieszczą informację o podwyżce czynszu za wynajem. Mimo to, niemal pewnym jest odbycie przez obie strony stosownych negocjacji i rozmów.

Przykładowa podwyżka czynszu za wynajem

Co powinien zrobić wynajmujący, aby tego typu aneks miał moc sprawczą?

 1. Koniecznie jest załączenie aneksu do umowy najmu i wspólne podpisanie go z najemcą. Nie zaleca się, aby jakiekolwiek zmiany w stawce za czynsz ustalane były jedynie drogą ustną czy mailową. Wszystkie ustalenia powinny być spisane na papierze, aby w łatwy i przejrzysty sposób można było rościć sobie odpowiednich praw.
 2. W aneksie powinny znaleźć się niezbędne informacje. Wśród nich wyróżnić można przede wszystkim nową stawkę czynszu, a także termin, w którym zacznie ona obowiązywać. W przeciwnym wypadku obie strony mogą mieć problem z interpretacją warunków umowy.

Jeśli wynajmujący chce wprowadzić podwyżkę czynszu za wynajem, powinien skrupulatnie przestrzegać przepisów prawnych. Regulacje w tej kwestii zapisane są w art. 8a Ustawy o ochronie praw lokatorów.

Art. 8a. ochrona praw lokatorów. Tryb podwyższenia czynszu przez właściciela lokalu

 1. Właściciel może podwyższyć czynsz albo inne opłaty za używanie lokalu, wypowiadając jego dotychczasową wysokość, najpóźniej na koniec miesiąca kalendarzowego, z zachowaniem terminów wypowiedzenia.

Ile może wynosić podwyżka czynszu za wynajem?

Właściciel lokalu mieszkalnego może dokonać podwyżki czynszu za wynajem, ale tylko do ustalonej kwoty. Każdorazowo jednak musi uzasadnić, dlaczego zdecydował się podnieść tę kwotę. Powody mogą przyjąć formę obiektywnych przesłanek lub ustalonych w przepisach prawnych. Ograniczenie to wprost wynika z art. 8a ust. 4 Ustawy o ochronie praw lokatorów.

Art. 8a. ochrona praw lokatorów. Tryb podwyższenia czynszu przez właściciela lokalu

 1. Podwyżka w wyniku której wysokość czynszu albo innych opłat za używanie lokalu w skali roku przekroczy albo następuje z poziomu wyższego niż 3% wartości odtworzeniowej lokalu może nastąpić w uzasadnionych przypadkach, o których mowa w ust. 4a albo w ust. 4e. Na pisemne żądanie lokatora właściciel, w terminie 14 dni od dnia otrzymania tego żądania, pod rygorem nieważności podwyżki, przedstawi na piśmie przyczynę podwyżki i jej kalkulację.

  4a. Jeżeli właściciel nie uzyskuje przychodów z czynszu albo innych opłat za używanie lokalu na poziomie zapewniającym pokrycie kosztów utrzymania lokalu, jak również zapewniającym zwrot kapitału i zysk, z zastrzeżeniem ust. 4c i 4d, podwyżkę pozwalającą na osiągnięcie tego poziomu uważa się za uzasadnioną, o ile mieści się w granicach określonych w ust. 4b.


  4b. Podwyższając czynsz albo inne opłaty za używanie lokalu, właściciel może ustalić:


  1) zwrot kapitału w skali roku na poziomie nie wyższym niż:
  a) 1,5% nakładów poniesionych przez właściciela na budowę albo zakup lokalu lub
  b) 10% nakładów poniesionych przez właściciela na trwałe ulepszenie istniejącego lokalu zwiększające jego wartość użytkową – aż do ich pełnego zwrotu;
  2) godziwy zysk.
Wypowiedzenie podwyżki czynszu za wynajem

Wypowiedzenie podwyżki czynszu za wynajem

Podobnie jak wiele innych aspektów dotyczących podwyżki czynszu za wynajem, warunki jego wypowiedzenia wynikają z Ustawy o ochronie praw lokatorów. Dokument ten należy złożyć w formie pisemnej pod rygorem nieważności podwyżki. Zwiększenia kwoty czynszu można dokonać najpóźniej na koniec miesiąca kalendarzowego, wraz z zachowaniem terminów wypowiedzenia.

Art. 8a. ochrona praw lokatorów. Tryb podwyższenia czynszu przez właściciela lokalu

 1. Termin wypowiedzenia wysokości czynszu albo innych opłat za używanie lokalu wynosi 3 miesiące, chyba że strony w umowie ustalą termin dłuższy.
 2. Wypowiedzenie wysokości czynszu albo innych opłat za używanie lokalu powinno być pod rygorem nieważności dokonane na piśmie.

Jeśli potrzebujesz gotową, sprawdzoną i zawsze aktualną umowę najmu mieszkania czy pokoju, sprawdź naszą ofertę. Wystarczy, że klikniesz w poniższą grafikę.

wzór umowy najmuPobierz umowę najmu pokoju
Umowa najmu mieszkania PDF  /  Umowa najmu pokoju PDF

Dodaj komentarz