Działalność w wynajmowanym mieszkaniu. Jak to zrobić i czy to możliwe?

Niekiedy może zdarzyć się, iż najemcą lokalu mieszkalnego jest przedsiębiorca. Wśród takich osób znaleźć się mogą zarówno takie, które prowadzą firmę w innym, oddzielnym lokalu, jak również pracujące w domu i posługujące się adresem domowym. Czy zatem działalność w wynajmowanym mieszkaniu jest możliwa? Jeśli tak, to czy o tym fakcie trzeba informować wynajmującego?

Adres firmy w CEIDG a działalność w wynajmowanym mieszkaniu

Każdy przedsiębiorca rejestrujący swoją firmę musi złożyć formularz CEIDG-1. W jego treści zawieranych jest szereg podstawowych informacji, takich jak adres siedziby i korespondencji czy dodatkowe miejsca, które można wykorzystać do wykonywania podstawowych czynności firmowych. Kiedy wniosek składany jest przez najemcę lokalu mieszkalnego, zasadnym jest pytanie, czy właściciel mieszkania musi być poinformowany o tym fakcie.

Z odpowiedzią przychodzi Ustawa o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej i Punkcie Informacji dla Przedsiębiorcy. W jej treści znajdują się zasady dotyczące wpisu do rejestru CEIDG, który tak naprawdę ma jedynie charakter deklaracji prowadzenia działalności. Najważniejszy jest fakt, iż miejsce jej wykonywania nie jest uwarunkowane jakimikolwiek wymogami administracyjnymi. Oznacza to, że organ ewidencyjny nie ingeruje w to, jakie ustalenia i stosunki przyszły przedsiębiorca ma z innymi podmiotami. Innym podmiotem w tej sytuacji jest wynajmujący.

Z treści art. 16 wspomnianej ustawy wynika, iż wpis dotyczący miejsca prowadzenia działalności powinien być zgodny ze stanem rzeczywistym. To też powoduje, iż w przypadku wynajmowania mieszkania, to właśnie jego adres powinien znaleźć się w formularzu.

Art. 16. Ustawy o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej i Punkcie Informacji dla Przedsiębiorcy
Domniemywa się, że dane wpisane do CEIDG są prawdziwe. Osoba fizyczna wpisana do CEIDG ponosi odpowiedzialność za szkodę wyrządzoną zgłoszeniem do CEIDG nieprawdziwych danych, jeżeli podlegały obowiązkowi wpisu na jej wniosek, a także niezgłoszeniem danych podlegających obowiązkowi wpisu do CEIDG w ustawowym terminie albo niezgłoszeniem zmian danych objętych wpisem, chyba że szkoda nastąpiła wskutek siły wyższej albo wyłącznie z winy poszkodowanego lub osoby trzeciej, za którą osoba wpisana do CEIDG nie ponosi odpowiedzialności.

Prowadzenie działalności gospodarczej w wynajmowanym mieszkaniu nie jest najczęstszym powodem najmu.

Konsekwencje w przypadku podania innych danych

Przyszły przedsiębiorca, podając nieprawdziwe dane dotyczące miejsca wykonywania działalności w wynajmowanym mieszkaniu może liczyć się z konsekwencjami. Art. 32 Ustawy zakłada, że w takiej sytuacji może dojść nawet do bezpośredniego wykreślenia firmy z ewidencji podmiotów prowadzących firmę.

Art. 32 Ustawy o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej i Punkcie Informacji dla Przedsiębiorcy

Ust. 1. W przypadku powzięcia przez ministra właściwego do spraw gospodarki informacji o tym, że wpis do CEIDG zawiera dane niezgodne z rzeczywistym stanem rzeczy, minister właściwy do spraw gospodarki z urzędu wzywa przedsiębiorcę do dokonania odpowiedniej zmiany w tym wpisie w terminie 7 dni od dnia doręczenia wezwania.
Ust. 3. Jeżeli przedsiębiorca mimo wezwania, o którym mowa w ust. 1, nie dokona odpowiedniej zmiany swojego wpisu, minister właściwy do spraw gospodarki może wykreślić, w drodze decyzji administracyjnej, przedsiębiorcę z CEIDG.

Działalność gospodarcza w wynajmowanym mieszkaniu nie jest łatwa.

Podsumowanie

Przede wszystkim należy pamiętać, że organ ewidencyjny nie bada sprawy wpisania do rejestru CEIDG pod kątem siedziby firmy. Oznacza to, że na etapie rejestracji firmy nikt nie będzie sprawdzał, czy wpisana we wniosku siedziba jest faktycznym miejscem stałego pobytu przedsiębiorcy. Mimo to, działalność w wynajmowanym mieszkaniu możliwa jest tylko wtedy, gdy osoba fizyczna posiada tytuł prawny do takiego lokalu. A tytułem prawnym w tej sytuacji jest umowa najmu.

Posiadanie stosownego tytułu prawnego jest konieczne z uwagi na urząd skarbowy, który skontroluje ten fakt podczas rejestracji firmy do celów podatkowych. W kodeksie cywilnym widnieje, jakie formy tytułu prawnego są akceptowane. Poza umową najmu są to:

  • akt prawa własności,
  • umowa użyczenia,
  • akt potwierdzający użytkowanie wieczyste.

To wszystko sprawia, że w momencie rejestracji działalności w wynajmowanym mieszkaniu nie ma konieczności przedstawiania umowy najmu. Najważniejsze jednak jest to, aby przedsiębiorca podawał wszelkie informacje zgodnie ze stanem faktycznym. Jeśli zatem zamierza otworzyć firmę w wynajmowanym przez siebie lokalu, musi podać jej adres jako siedzibę swojej działalności.

Jeśli potrzebujesz gotową, sprawdzoną i zawsze aktualną umowę najmu mieszkania czy pokoju, sprawdź naszą ofertę. Wystarczy, że klikniesz w poniższą grafikę.

wzór umowy najmuPobierz umowę najmu pokoju
Umowa najmu mieszkania PDF  /  Umowa najmu pokoju PDF

Dodaj komentarz