Kontrola wynajmującego. Czy i kiedy może wejść do mieszkania?

Pomiędzy wynajmującym i najemcą może dochodzić do konfliktów na różnych podłożach. Przede wszystkim mogą one dotyczyć zaległości w płatnościach czy niepełnych kwotach z tytułu czynszu, jak również innych problematycznych kwestii. Jednym z ognisk zapalnych współpracy obu stron jest potencjalna kontrola wynajmującego. Lokatorzy powinni wiedzieć, czy właściciel lokalu ma w ogóle możliwość odwiedzania go w trakcie trwania umowy.

Kontrola wynajmującego jest ograniczona

Zasadność i możliwość przeprowadzenia przez wynajmującego oględzin lokalu znajduje swoje odzwierciedlenie w definicji umowy najmu. Według niej, właściciel oddaje najemcy rzecz do jego własnego użytku. Uzupełniając, podmiot ten zobowiązuje się oddać drugiemu władzę nad daną rzeczą. Z tego też powodu zabronione jest samowolne naruszanie wynajętego przedmiotu, nawet w sytuacji, gdy lokator przejawia symptomy działania niezgodne z zapisami umowy. Podpisując to zobowiązanie, wynajmujący godzi się na pozbycie się praw do rzeczy na ustalony okres.

Z ,,ludzkiego” punktu widzenia, ma to swoje uzasadnienie. Żaden najemca nie chciałby być zaskakiwany niespodziewanymi kontrolami wynajmującego, które zamiarem miałoby być sprawdzenie lokalu. Przemawia za tym dodatkowy fakt, że płaci on co miesiąc ustaloną kwotę czynszu, zyskując przy tym prawo do spokojnego i bezproblemowego korzystania z lokalu.

Kontrola wynajmującego

Szczególne warunki pozwalające na kontrolę wynajmującego

W toku trwania umowy najmu może dojść do awarii lub zepsucia się elementów będących na wyposażeniu lokalu. W takiej sytuacji najemca musi udostępnić wynajmującego do niego dostęp celem usunięcia usterki. Tak wynika z ust. 1 art. 10. Ustawy o ochronie praw lokatorów.

Art. 10. ochrona praw lokatorów. Obowiązek udostępnienia lokalu

 1. W razie awarii wywołującej szkodę lub zagrażającej bezpośrednio powstaniem szkody lokator jest obowiązany niezwłocznie udostępnić lokal w celu jej usunięcia. Jeżeli lokator jest nieobecny lub odmawia udostępnienia lokalu, właściciel ma prawo wejść do lokalu w obecności funkcjonariusza Policji lub straży gminnej (miejskiej), a gdy wymaga to pomocy straży pożarnej – także przy jej udziale.

Ponadto może zdarzyć się sytuacja, że w wynajmowanym mieszkaniu doszło do włamania. Jeżeli nie było w nim najemcy i pełnoletniej osoby stale z nim zamieszkującej, wówczas właściciel ma prawo uzyskać do niego dostęp.

Art. 10. ochrona praw lokatorów. Obowiązek udostępnienia lokalu

 1. Jeżeli otwarcie lokalu nastąpiło pod nieobecność lokatora lub pełnoletniej osoby stale z nim zamieszkującej, właściciel jest obowiązany zabezpieczyć lokal i znajdujące się w nim rzeczy do czasu przybycia lokatora; z czynności tych sporządza się protokół.

Co dalej?

Jeżeli obie strony umowy nie chcą tworzyć niepotrzebnego konfliktu, w odpowiednim terminie powinny uzgodnić warunki ewentualnych przeglądów. Kontrola wynajmującego w postaci przeglądu lokalu powinna zostać dokonana tylko wtedy, gdy w umowie zapisane zostały daty, w jakich może do niej dojść.

Art. 10. ochrona praw lokatorów. Obowiązek udostępnienia lokalu

 1. Po wcześniejszym ustaleniu terminu lokator powinien także udostępnić właścicielowi lokal w celu dokonania:
  1) okresowego, a w szczególnie uzasadnionych wypadkach również doraźnego, przeglądu stanu i wyposażenia technicznego lokalu oraz ustalenia zakresu niezbędnych prac i ich wykonania;
  2) zastępczego wykonania przez właściciela prac obciążających lokatora.

Co w sytuacji, gdy usterki w lokalu uniemożliwiają najemcy bezproblemowe korzystanie z niego? Wówczas właściciel musi zapewnić mu lokal zastępczy, w którym będzie mógł przebywać do momentu uporania się z naprawą.

Art. 10. ochrona praw lokatorów. Obowiązek udostępnienia lokalu

 1. Jeżeli rodzaj koniecznej naprawy tego wymaga, lokator jest obowiązany opróżnić lokal i przenieść się na koszt właściciela do lokalu zamiennego, jednak na czas nie dłuższy niż rok. Po upływie tego terminu właściciel jest obowiązany udostępnić lokatorowi w ramach istniejącego stosunku prawnego naprawiony lokal. Czynsz za lokal zamienny, bez względu na jego wyposażenie techniczne, nie może być wyższy niż czynsz za lokal dotychczasowy.
Kontrola wynajmującego może być spowodowana usterkami

Inne powody kontroli wynajmującego

Kontrola wynajmującego może być skutkiem innych powodów, jednak aspekt ten należy rozważyć na dwa sposoby. Z jednej strony, najemca ma prawo korzystać z lokalu bez żadnych przeszkód i utrudnień. Z drugiej jednak właściciel może wypowiedzieć umowę najmu, jeśli najemca nie respektuje jej zapisów. Wskutek tego wynajmujący ma możliwość jej wcześniejszego zerwania z następujących powodów:

 • jeśli najemca korzysta z mieszkania w sposób sprzeczny z umową lub przeznaczeniem lokalu,
 • jeżeli najemca korzysta z wynajmowanego mieszkania w sposób powodujący występowanie zagrożeń lub uszkodzeń jego elementów,
 • jeśli najemca podnajmie lokal innej osobie, wbrew początkowym ustaleniom z wynajmującym.

Jeśli potrzebujesz gotową, sprawdzoną i zawsze aktualną umowę najmu mieszkania czy pokoju, sprawdź naszą ofertę. Wystarczy, że klikniesz w poniższą grafikę.

wzór umowy najmuPobierz umowę najmu pokoju
Umowa najmu mieszkania PDF  /  Umowa najmu pokoju PDF

Dodaj komentarz