Zmiana najemcy w czasie trwania umowy najmu

W trakcie trwania umowy najmu może dojść do sytuacji, że najemca podejmie decyzję o wyprowadzce. Dzieje się tak najczęściej w przypadku studentów, którzy zmieniają miejsce stałego pobytu lub przedwcześnie kończą naukę. Jeśli lokator nie chce sprawić wynajmującemu problemów, może w swoje miejsce ,,przyprowadzić” inną osobę. Czy zmiana najemcy jest łatwa do przeprowadzenia? Jak jej w ogóle dokonać?

Każda taka sytuacja wymaga od właściciela nieruchomości przeprowadzenia konkretnych kroków. W najczęstszej ilości przypadków jest to po prostu rozwiązanie umowy z pierwszym najemcą za porozumieniem stron i podpisanie nowej z nowym lokatorem. Przy każdej zmianie najemcy wynajmujący musi również dokonać rozliczenia osoby, która postanowiła zrezygnować z wynajmu. Tak naprawdę tego typu obowiązków może być jeszcze więcej. Zaliczyć do nich można:

  • konieczność rozliczania kilku najemców (jeśli w mieszkaniu przebywało więcej osób),
  • ewentualna modyfikacja umowy z nowym lokatorem,
  • dochodzenie swoich praw w sytuacji, gdy pierwszy z najemców żąda zwrotu pełnej kaucji, pomimo uszkodzenia mieszkania.

Zmiana najemcy przy jednym lokatorze na umowie

Jeżeli wynajmujący związał się umową najmu tylko z jedną osobą, wówczas sprawa jest dość prosta. Najszybszym sposobem na zmianę najemcy jest zezwolenie im na dogadanie się we własnym zakresie. Właściciel może jedynie zaproponować umowę przeniesienia praw i obowiązków, pełniąc w niej rolę trzeciej strony. Dokument nie mógłby być ważny bez jego zgody, dlatego wszelkie warunki obaj najemcy muszą ustalić właśnie z wynajmującym.

Przykład takiej umowy zaprezentowany jest na poniższej grafice.

Zmiana najemcy - przykład umowy

Umowa przeniesienia praw i obowiązków podczas zmiany najemcy jest nieskomplikowanym dokumentem. Wszelkie kwestie ustalone pomiędzy wszystkimi stronami powinny tak naprawdę opierać się na znajomości starego i nowego lokatora. Oni przecież powinni znać się najlepiej i żaden z nich nie chciałby przysporzyć sobie jakichkolwiek kłopotów wynikających z błędnie sformułowanej umowy.

Umowa ta zawierana jest w oparciu o zasadę swobody umów. Zgodnie z nią strony mogą ułożyć stosunek prawny zgodnie ze swoją wolą byleby treść tego stosunku nie była sprzeczna z prawem, oraz nie sprzeciwiała się właściwości tego stosunku oraz zasadom współżycia społecznego. Zawarcie umowy przenoszącej prawa i obowiązki z całą pewnością jest zgodne z prawem. Poza tym strony mają możliwość swobodnego wyboru swojego kontrahenta.

Istotne zapisy w umowie przeniesienia praw i obowiązków

Jeżeli zmiana najemcy odbywa się przy wykorzystaniu umowy przeniesienia praw i obowiązków, warto pamiętać o kilku istotnych informacjach, jakie muszą się w niej znaleźć. Aby uniknąć jakichkolwiek niejasności, w jej treści powinny znaleźć się:

  • adnotacja na temat sposobu rozliczenia kaucji przez wynajmującego po zakończeniu umowy najmu,
  • oświadczenie nowego najemcy, w którym potwierdza zrozumienie warunków umowy,
  • informacja, że wydanie lokalu odbędzie się pomiędzy dwoma najemcami, bez obecności wynajmującego.

Poza powyższymi informacjami, w tego typu umowie musi się znaleźć kilka podstawowych faktów. Są nimi przede wszystkim dane osobiste obu najemców czy okres trwania umowy. W przyszłości zdecydowanie ułatawia to dochodzenie jakichkolwiek praw, jeśli któraś ze strony spowoduje istotne problemy.

Zmiana najemcy przy wielu lokatorach w umowie

Nieco bardziej skomplikowanym z punktu widzenia administracyjnego procesem jest zmiana najemcy, jeśli na umowie widnieje kilku lokatorów, a zmiana dotyczy tylko jednego z nich. W takim przypadku w dokumencie warto zawrzeć następujące sformułowanie:
Przekazujący i Wynajmujący zgodnie oświadczają, że stroną Umowy najmu jako najemcy są jeszcze:………….

Celem takiej adnotacji jest polubowne uzgodnienie z resztą lokatorów, że fakt zmiany najemcy jest im znany i go akceptują. W ten sposób wynajmujący oszczędza sobie ewentualnych roszczeń ze strony innych najemców, dotyczących braku ich zgody na wprowadzenie się danej osoby. Aby taka umowa była zasadna, na jej końcu właściciel powinien zawrzeć następujące oświadczenie, pod którym wszystkie strony powinny złożyć podpis:

Najemcy, strony wyżej wskazanej Umowy najmu, wyrażają zgodę na zawarcie powyższej umowy przeniesienia praw i obowiązków.

Zmiana najemcy przy solidarnej odpowiedzialności kilku najemców

Istnieje również możliwość sytuacji, wedle której zmiana najemcy będzie dotyczyła kilku lokatorów objętych solidarną odpowiedzialnością. Oznacza to, że wszyscy zgodnie odpowiadają za realizację warunków umowy i jakiekolwiek zmiany jej treści. W przypadku takiego postępowania, wynajmujący powinien przygotować umowę o treści zaprezentowanej na poniższej grafice.

Zmiana najemcy - przykład umowy

Na końcu takiej umowy z kolei powinno pojawić się oświadczenie o następującej treści, pod którym najemcy powinni złożyć podpisy:
Najemcy, strony wyżej wskazanej Umowy najmu, wyrażają zgodę na zawarcie powyższej umowy przeniesienia praw i obowiązków.

Jeśli potrzebujesz gotową, sprawdzoną i zawsze aktualną umowę najmu mieszkania czy pokoju, sprawdź naszą ofertę. Wystarczy, że klikniesz w poniższą grafikę.

wzór umowy najmuPobierz umowę najmu pokoju
Umowa najmu mieszkania PDF  /  Umowa najmu pokoju PDF

Dodaj komentarz