Najem okazjonalny mieszkania. W jakiej formie można podpisać umowę?

Osoby decydujące się na najem okazjonalny mieszkania muszą stanąć przed koniecznością dopełnienia dodatkowych formalności, których nie ma przy standardowej umowie najmu mieszkania. W zamian za poświęcenie czasu i uwagi wynajmujący może liczyć na dodatkowe korzyści, dotyczące między innymi kwestii eksmisji lokatorów. Sytuacji, w których tego typu najem okaże się pomocny jest co nie miara. To tylko daje właścicielowi lokali mnóstwo możliwości względem roszczenia swoich praw. Aby jednak taka umowa była ważna, należy pamiętać o kilku istotnych wymogach.

W celu skutecznego zawarcia najmu okazjonalnego mieszkania, umowę obowiązkowo należy zawrzeć w określony sposób. Pozwoli to uzyskać pełnię korzyści wynikających z tej formy wynajęcia lokalu. Należy jednak pamiętać, że tego typu umowa składa się z kilku elementó i nie wszystkie muszą zostać poświadczone przez notariusza. W jaki sposób umowa powinna być sformułowana?

Co wchodzi w skład umowy najmu okazjonalnego mieszkania?

Najważniejszym aspektem związanym z podpisywaniem umowy najmu okazjonalnego mieszkania jest fakt, iż nie można jej podpisać bez udziału notariusza. Jest to podstawowa cecha tego typu najmu, bez której nie mógłby on mieć miejsca. Sama jego obecność nie jest jednak wystarczająca. W skład jego obowiązków wchodzi ustalenie, które elementy dokumentu muszą zostać sporządzone w formie aktu notarialnego.

Każda umowa najmu składa się z czterech głównych elementów:

  • samej umowy najmu okazjonalnego mieszkania,
  • oświadczenia najemcy o poddaniu się rygorowi egzekucji,
  • stosownego oświadczenia wskazującego lokal, w którym będzie mógł zamieszkać najemca na wypadek przeprowadzenia egzekucji (chociaż może to być także część składowa samej umowy najmu),
  • oświadczenia właścicieli tego lokalu lub osób posiadających prawo do dysponowania tym lokalem wyrażającego zgodę na zamieszkanie najemcy po opróżnieniu lokalu.
Najem okazjonalny mieszkania - warunki wypowiedzenia umowy.

Najem okazjonalny mieszkania – potwierdzenie notarialne nie jest wymagane

Choć niektórzy wynajmujący o tym zapominają, to umowy najmu okazjonalnego mieszkania nie trzeba zawierać w formie aktu notarialnego. Wymogiem jest jedynie zachowanie pisemnej formy pod rygorem nieważności. W skrócie oznacza to, że na specjalnym dokumencie muszą znaleźć się podpisy wynajmującego oraz najemcy. Konieczność sporządzenia umowy właśnie w taki sposób reguluje art. 19a ust. 6 ustawy o ochronie praw lokatorów.

Powyższa informacja jest przydatna szczególnie dla wynajmujących, którzy spotkają się ze stosowaną przez niektórych najemców praktyką. Chodzi o pośrednie wymuszenie, iż umowę najmu okazjonalnego mieszkania powinno się zawrzeć w formie aktu notarialnego. W istocie nie ma takiej potrzeby, a jedynie generuje to dodatkowe koszty do pokrycia dla właściciela lokalu mieszkalnego.

Najmu okazjonalny mieszkania – załączniki do umowy

Dwa następne elementy umowy – oświadczenie wskazujące lokal, w którym będzie mógł zamieszkać najemca na wypadek przeprowadzenia egzekucji (chociaż może to być także część składowa samej umowy najmu), a także oświadczenie właścicieli tego lokalu lub osób posiadających prawo do dysponowania tym lokalem wyrażającego zgodę na zamieszkanie najemcy po opróżnieniu lokalu nie wymagają sporządzenia w formie aktu notarialnego. Aby umowa zyskała swoją ważność, w zupełności wystarczającym będzie sporządzenie ich w zwykłej formie pisemnej.

Wynajmujący może jednak zażądać, aby przy sporządzeniu jednego z oświadczeń obecny był notariusz i złożył swój podpis. Jeśli tylko właściciel lokalu wyrazi taką chęć, oświadczenie właściciela lokalu wyrażającego zgodę na zamieszkanie w nim najemcy może zostać sporządzone w formie pisemnej z podpisem notarialnie poświadczonym.

Co z oświadczeniem o poddaniu się rygorowi egzekucji?

Decydując się na najem okazjonalny mieszkania, obie strony muszą dopełnić formalności. Chodzi o oświadczenie o poddaniu się rygorowi egzekucji w zakresie opróżnienia lokalu. Dokument ten wchodzi w skład umowy najmu i jest jedynym, który należy sporządzić w formie aktu notarialnego. Pozostałych elementów umowy nie trzeba poświadczonać notarialnie. Dzięki temu można uzyskać potwierdzenie faktu, że całą umowę spisano w sposób poprawny dla obu stron.

Najem okazjonalny mieszkania - elementy umowy.
1) pouczenie najemcy o trybie egzekucji obowiązku opróżnienia lokalu używanego na podstawie umowy o najem okazjonalny lokalu; 2) oświadczenie najemcy o poddaniu się egzekucji obowiązku opróżnienia lokalu używanego na podstawie umowy o najem okazjonalny lokalu na żądanie właściciela, o którym mowa w art. 194; 3) wskazanie przez najemcę innego lokalu, w którym będzie mógł zamieszkać w przypadku wykonania egzekucji obowiązku opróżnienia lokalu, z zastrzeżeniem ust. 3.

Podsumowanie

Co należy zapamiętać, jeśli obie strony zdecydowały się na najem okazjonalny mieszkania?

  1. Samą umowę najmu okazjonalnego mieszkania nie trzeba sporządzać w formie aktu notarialnego.
  2. Podpis notariusza musi pojawić się pod jednym z załączników umowy – oświadczeniem o poddaniu się rygorowi egzekucji przez najemcę w zakresie opróżnienia lokalu będącego przedmiotem umowy.
  3. Brak konieczności sporządzenia umowy najmu okazjonalnego mieszkania nie oznacza, iż nie można jej sporządzić w taki sposób.
  4. Sporządzenie umowy w formie aktu notarialnego jest szczególnie pomocne w kontekście uzyskania poprawności zawarcia samej umowy.

Jeśli potrzebujesz gotową, sprawdzoną i zawsze aktualną umowę najmu mieszkania czy pokoju, sprawdź naszą ofertę. Wystarczy, że klikniesz w poniższą grafikę.

wzór umowy najmuPobierz umowę najmu pokoju
Umowa najmu mieszkania PDF  /  Umowa najmu pokoju PDF

Dodaj komentarz