Zgoda małżonka na wynajem – czy jest potrzebna?

Przy sporządzaniu umowy najmu może zdarzyć się sytuacja, że jedną ze stron są małżonkowie, zarówno po stronie wynajmujących, jak i najemców. Okazuje się, że przebieg całej procedury w takim układzie osobowym może nieść za sobą sporo niejasności, o których niektórzy nie wiedzą. Przyszli lokatorzy, planujący wprowadzić się do wynajmowanego mieszkania powinni już na samym początku dowiedzieć się, czy w ich sytuacji potrzebna jest zgoda małżonka na wynajem.

Prawny obowiązek

Art. 37 Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego wyraźnie wskazuje, że małżonek wynajmującego musi wyrazić zgodę na przekazanie lokalu mieszkalnego pod wynajem.

Art. 37 Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego
§ 1. Zgoda drugiego małżonka jest potrzebna do dokonania:
1) czynności prawnej prowadzącej do zbycia, obciążenia, odpłatnego nabycia nieruchomości lub użytkowania wieczystego, jak również prowadzącej do oddania nieruchomości do używania lub pobierania z niej pożytków;
[ … ]
§ 2. Ważność umowy, która została zawarta przez jednego z małżonków bez wymaganej zgody drugiego, zależy od potwierdzenia umowy przez drugiego małżonka.
[ … ]

Mając na uwadze powyższe przepisy, jak najbardziej zasadnym jest stwierdzenie, że wynajmujący przekazuje w odpłatnej formie lokal mieszkalny osobie trzeciej (najemcy). Z tego powodu podczas spisywania umowy konieczna jest obecność dwójki małżonków. Jeśli wszelkie ustalenia z najemcą zostaną uzgodnione jedynie przez jednego z wynajmujących, wówczas dokument jest niepełny. Grozi to brakiem zgody małżonka na wynajem, którą zdobyć powinien najemca.

Kiedy konieczna jest zgoda małżonka na wynajem?

Upraszczając całą sytuację, należy mieć na uwadze, kiedy tak naprawdę potrzebna jest zgoda małżonka na wynajem. Wymagana jest tylko w przypadku, gdy wynajmowane mieszkanie jest częścią majątku wspólnego małżonków. Rozumieć przez to należy każde dobro, które nabyli od momentu wejścia w związek małżeński. Wyróżnić jednak należy dwa wyjątki:

  • do majątku wspólnego nie zalicza się rzeczy i praw nabytych wskutek dziedziczenia, np. w drodze spadku; wówczas taka rzecz należy do osobistego majątku jednej z osób;
  • nie zalicza się do niego również rzeczy nabytych przez małżeństwo jeszcze przed zawarciem związku małżeńskiego.
Majątek wspólny w kontekście zgody małżonka na wynajem.

Chcąc się dowiedzieć, czy w danej sytuacji będzie potrzebna zgoda małżonka na wynajem, warto zatem poznać rzeczywistego właściciela lub właścicieli lokalu. Tutaj jednak rodzi się pytanie – czy i w jaki sposób najemca może dostać takie informacje? Najprostszym sposobem jest uzyskanie dostępu do księgi wieczystej lokalu, które można nabyć za darmo i w każdej chwili na stronie internetowej Ministerstwa Sprawiedliwości. Jeżeli mieszkanie zostało objęte wspólnością majątkową małżeńską, wówczas znajdą się na niej dane obu osób. Co za tym idzie, najemca otrzyma informację, czy zgoda małżonka na wynajem będzie wymagana.

Co jeśli najemca nie uzyska zgody małżonka na wynajem?

Powyższe rozważania i teoria dotycząca uzyskania zgody małżonka na wynajem można rozumieć nieco mniej poważnie. Okazuje się jednak, że reguły te powinny stanowić bardzo ważną kwestię dla każdego najemcy. Jeśli lokator chce uniknąć wszelkich ewentualnych kłopotów, warto zadbać o uzyskanie takiego potwierdzenia. Jest to istotne pod kątem Ustawy o ochronie praw lokatorów, która w przypadku braku zgody małżonka na wynajem nie będzie miała żadnego zastosowania.

Głównym skutkiem braku uzyskania zgody małżonka na wynajem jest to, że w takiej sytuacji umowa jest ,,czasowo i bezkustecznie zawieszona”. Mówiąc jeszcze prościej, taki dokument jest ważny i nieważny. Jeszcze prościej? Jeżeli najemca nie uzyska stosownego potwierdzenia, a mimo to mieszka w lokalu mieszkalnym, wówczas wynajmujący mogą tak naprawdę zrobić wszystko. Nie interesuje go Ustawa o ochronie praw lokatorów, ponieważ, jak wspomniano wyżej, umowa jest nieważna. Jeśli jednak uzyskano zgoda małżonka na wynajem, wówczas lokator w pełni jest chroniony przez Ustawę.

Zgoda małżonka na wynajem nie zawsze jest wymagana.

Zgoda małżonka na wynajem – poradnik dla obu stron umowy

Każdy najemca powinien mieć na uwadze poniższe aspekty:

  1. Koniecznym jest sprawdzenie, czy mieszkanie należy do wspólnego majątku małżonków.
  2. Jeżeli w księdze wieczystej znajdują się nazwiska obu wynajmujących, wówczas od obu konieczne jest uzyskanie zgody na wynajem.
  3. Jeśli w trakcie podpisywania umowy obecny jest tylko jeden z małżonków, powinien on dostarczyć zgodę drugiej osoby.
  4. Brak zgody małżonka na wynajem powoduje, że umowa staje się nieważna.
  5. W przypadku odmowy udzielenia takiej zgody przez jednego z małożonków, Ustawa o ochronie praw lokatorów nie znajduje swojego odzwierciedlenia wobec najemcy.
  6. Chcąc uniknąć zagrożenia w postaci celowego wykorzystania takiej umowy przeciwko najemcy, powinien on postarać się na zdobycie zgody małżonka na wynajem.

Jeśli potrzebujesz gotową, sprawdzoną i zawsze aktualną umowę najmu mieszkania czy pokoju, sprawdź naszą ofertę. Wystarczy, że klikniesz w poniższą grafikę.

wzór umowy najmuPobierz umowę najmu pokoju
Umowa najmu mieszkania PDF  /  Umowa najmu pokoju PDF

Dodaj komentarz