Solidarna odpowiedzialność za czynsz

Jeżeli w umowie najmu zapisanych jest kilku najemców, którzy dopuścili się zaległości, uiszczenie opłat może być procesem trudnym i długotrwałym. W takiej sytuacji swoje zastosowanie ma solidarna odpowiedzialność za czynsz, na temat której powinien pojawić się zapis w umowie. W przeciwnym wypadku wynajmującego czeka sporo liczenia i dzielenia należności na kilka osób.

Solidarna odpowiedzialność za czynsz z prawnego punktu widzenia

Przekładając to na kwestię najmu mieszkań, solidarna odpowiedzialność za czynsz jest sytuacją działającą na korzyść wynajmującego. Definicja tego procesu widnieje w art. 366 kodeksu cywilnego.

Art. 366 kodeksu cywilnego. Istota solidarności dłużników
§ 1. Kilku dłużników może być zobowiązanych w ten sposób, że wierzyciel może żądać całości lub części świadczenia od wszystkich dłużników łącznie, od kilku z nich lub od każdego z osobna, a zaspokojenie wierzyciela przez któregokolwiek z dłużników zwalnia pozostałych (solidarność dłużników).
§ 2. Aż do zupełnego zaspokojenia wierzyciela wszyscy dłużnicy solidarni pozostają zobowiązani.

Aby uzyskać jak największą szansę na otrzymanie zaległości, wynajmujący ma prawo żądać zapłaty od kilku dłużników jednocześnie. Co więcej, stosowanie solidarnej odpowiedzialności za czynsz zezwala właścicielowi lokalu wybrania osoby, która ma dokonać zapłaty. Dodatkowo może domagać się uiszczenia należności od kilku z nich lub od wszystkich łącznie. Jeśli wszelkie roszczenia wynikające z braku płatności za czynsz zostaną zaspokojone przez jednego z dłużników, wówczas pozostali są zwolnieni z tego obowiązku.

Proces powstawania solidarnej odpowiedzialności za czynsz

Kilku najemców w równej części odpowiada za wszelkie zaległości wynikające z braku płatności za wszelkie opłaty. Co ważne, solidarna odpowiedzialność za czynsz może być dowolnie ustalona w treści umowy najmu.

Art. 369 kodeksu cywilnego. źródła solidarności biernej
Zobowiązanie jest solidarne, jeżeli to wynika z ustawy lub z czynności prawnej.

Mając na uwadze powyższy przepis, wynajmujący musi zadbać o to, aby w umowie pojawił się stosowny zapis dotyczący odpowiedzialności solidarnej najemców za czynsz. Dzięki temu wszystkie osoby wpisane w umowie będą wspólnie odpowiadały za wszelkie zaległości. W przeciwnym wypadku właściciel lokalu może mieć problemy z uzyskaniem pieniędzy z tytułu zaległości czynszowych czy innych opłat.

Solidarna odpowiedzialność za czynsz – inni odpowiedzialni

Przepisy prawne zakresie wzięcia solidarnej odpowiedzialności za czynsz wynikają wprost z ustawy lub czynności prawnej. Najgłębsze zastosowanie ma tutaj kodeks cywilny, które dokładnie ustala kwestię dłużników. Dzięki temu konieczność zapłaty zaległości leży również po stronie pełnoletnich osób, wspólnie zamieszkujących z najemcą.

Art. 688 kodeksu cywilnego.
§ 1. Za zapłatę czynszu i innych należnych opłat odpowiadają solidarnie z najemcą stale zamieszkujące z nim osoby pełnoletnie.
§ 2. Odpowiedzialność osób, o których mowa w § 1, ogranicza się do wysokości czynszu i innych opłat należnych za okres ich stałego zamieszkiwania.

Co to oznacza w praktyce? Solidarną odpowiedzialnością za czynsz obarczone są osoby nie posiadające tytułu prawnego w postaci współnajemcy, ale mimo to stale mieszkające w wynajmowanym lokalu. Nie ma w tej sytuacji znaczenia, kim jest taka osoba. Gdy ma ukończone 18 lat i udowodniono jej ciągłe przebywanie w mieszkaniu, to wówczas leży na niej obowiązek uiszczania stosownych opłat w solidarnej formie.

Ustalenie, co oznacza stałe zamieszkane w dużym stopniu pomaga wynajmującemu ustalenie solidarnej odpowiedzialności za czynsz. Dotyczy to osób, dla których dany najęty lokal jest centrum aktywności życiowej. W tej sytuacji nie ma znaczenia okres przebywania w mieszkaniu, a fakt uczynienia z niego głównego miejsca do egzystencji. W zakres ten nie wliczają się tymczasowe wizyty, nawet w regularnym ujęciu.

Zakres solidarnej odpowiedzialności za czynsz

Osoby będące zaangażowane w konieczność uiszczania czynszu, mogą zostać obciążone tylko jeszcze jednym rodzajem zaległości. Chodzi o inne opłaty zależne, które nie są w dużej mierze uzależnione od wynajmującego. Ich zakres widnieje w art. 2. ust. 1 pkt 8 ustawy o ochronie praw lokatorów.

Art. 2. ochr. praw lokatorów. Katalog pojęć ustawowych
(…)
8) opłatach niezależnych od właściciela – należy przez to rozumieć opłaty za dostawy do lokalu energii, gazu, wody oraz odbiór ścieków, odpadów i nieczystości ciekłych;
(…)

Po stronie wynajmującego nie leży wykazanie, że osoba stale zamieszkująca w lokalu przebywała nim również w chwili naliczania zaległości. Obowiązek ten należy właśnie do takiej osoby. Jeśli chce udowodnić, że nie z jej winy należało naliczenie należnych właścicielowi opłat, to musi wykazać, że w danym okresie nie przebywała w lokalu.

Jeśli potrzebujesz gotową, sprawdzoną i zawsze aktualną umowę najmu mieszkania czy pokoju, to sprawdź naszą ofertę. Wystarczy, że klikniesz w poniższą grafikę.

wzór umowy najmuPobierz umowę najmu pokoju
Umowa najmu mieszkania  /  Umowa najmu pokoju

Dodaj komentarz