Umowa najmu mieszkania – co powinna zawierać?

Umowa najmu mieszkania to dokument zawierany między najemcą, a właścicielem, który daje prawa obydwu stronom. Co powinna ona zawierać, aby była zgodna z przepisami, dowiesz się z poniższego artykułu.

Umowa najmu mieszkania

Umowa najmu mieszkania istnieje także wtedy, gdy obie strony zawarły ją w formie ustnej. Takie porozumienie może być niestety trudne do wyegzekwowania. Obie strony nie mają dowodów na rzeczy, które uzgodniły. Tym samym zalecane jest podpisywanie umowy najmu w formie pisemnej.

Umowa wynajmu mieszkania powinna mieć podpisy przyszłego lokatora oraz właściciela nieruchomości. Oto szczegóły, które powinny się znaleźć w umowie najmu:

  • Imię i nazwisko właściciela oraz adres nieruchomości, która będzie wynajmowana;
  • Data rozpoczęcia najmu mieszkania;
  • Czas trwania najmu;
  • Wysokość należnego czynszu oraz zapisy kiedy i jak powinna zostać uregulowana płatność;
  • Długość okresu wypowiedzenia;

Umowa najmu mieszkania. Obowiązki

Ważnym szczegółem, który powinien się znaleźć w umowie najmu są informacje na temat obowiązków najemcy, ale również właściciela danego lokalu. Ustawa o ochronie praw lokatorów, a dokładnie jej artykuł 6b mówi o tym, że najemca jest obowiązany do utrzymywania mieszkania oraz innych pomieszczeń we właściwym stanie technicznym, jak i higienicznym.

Najemca naszego lokalu jest również zobowiązany dbać i chronić przed ewentualnymi uszkodzeniami część budynku przeznaczonego do wspólnego użytku. Najemca jest również obciążony naprawami, konserwacjami wszystkich podłóg, posadzek, wykładzin, tak jak i okien i drzwi.

Po zakończonym okresie najmu i opróżnieniu naszego lokalu, najemca jest zobowiązany odnowić lokal (jeśli są widoczne ślady zużycia) i dokonać w nim obciążających go napraw. Najemca musi również zwrócić wynajmującemu równowartość zużytych elementów wyposażenia technicznego, które znajdowały się w mieszkaniu w momencie otrzymania przez lokatora kluczy.

Umowa najmu mieszkania. Błędy stosowane przy podpisywaniu umowy

Zarabianie na wynajmie mieszkań wiąże się czasami z niekorzystnymi konsekwencjami, które wynikają niestety z zachowania najemców. Nie każdy respektuje zapisy zawarte w umowach, dlatego tak ważna jest odpowiednia umowa najmu.

Brak określenia sposobu wnoszenia opłat

Tak jak wspomnieliśmy wcześniej, w umowie najmu mieszkania powinna pojawić się informacje jak i kiedy dokonać wpłat. Opłaty, które najemca musi płacić obok czynszu powinny być szczegółowo wymienione.

Ważnym elementem przy zawieraniu umowy jest zapis o kaucji i o terminie, kiedy zostanie zwrócona najemcy.

Brak protokołu zdawczo-odbiorczego

W interesie naszym oraz przyszłego lokatora jest protokół zdawczo-odbiorczy. Dokument ten określa faktyczny stan nieruchomości, jego wyposażenie oraz stany wszystkich liczników. Sporządzajmy go tuż przed przekazaniem kluczy.

Dobrą praktyką, często stosowaną przez wynajmujących jest dołączenie do protokołu dokumentacji fotograficznej, która po zakończonej współpracy pomoże w prawidłowym rozliczeniu wszystkich zobowiązań takich jak np. kaucja.

Przy oględzinach lokalu warto poprosić o wypełnianie ankiety osobowej. Checklista weryfikacji najemców, zdecydowanie ułatwi nam współpracę z przyszłym lokatorem.

Warunki rozwiązania umowy najmu

Rozwiązanie umowy najmu i zapisy tego dotyczące wręcz muszą się znaleźć w umowie najmu mieszkania. Stosowane są w tym przypadku przepisy Kodeksu cywilnego i przewidują różne terminy rozwiązania, w zależności od ustaleń stron:

  • W przypadku czynszu płatnego w odstępach czasu dłuższych niż jeden miesiąc, umowę można wypowiedzieć nie później niż trzy miesiące naprzód;
  • Jeśli czynsz jest płatny w odstępach miesięcznych, wypowiedzenie może nastąpić 30 dni naprzód, o ile zostanie zgłoszone pod koniec miesiąca kalendarzowego;
  • Przy czynszach płatnych w odstępach krótszych niż miesiąc, wypowiedzenie może nastąpić trzy dni naprzód, a przy płatnych codziennie – jeden dzień naprzód.

Warto zaznaczyć, że najemca musi poinformować nas jako właścicieli nieruchomości o zamiarze rozwiązania umowy w formie pisemnej.

Zmiana zapisów w umowie najmu mieszkania

Zmiana zapisów może pojawić się wtedy kiedy obie strony wyrażą na takie rozwiązanie zgodę. Tym samym wynajmujący nie może podnieść czynszu w trakcie trwania umowy. Zmiany musza być również zgodne z prawem, dlatego zabrania się dodawania w umowie najmu zapisów ograniczających prawa lokatorów.

Popularną zmianą w zapisach umowy jest ta dotycząca możliwości posiadania zwierząt w nieruchomości. Taka zmiana jest możliwa jeżeli lokator zgodzi się np. na depozyt za ewentualne zniszczenia jakie jego pupil może wyrządzić.

Podsumowanie

Może wydawać się Tobie, że wszystkie poruszone kwestie są oczywiste, jednak warto mieć je na uwadze w przypadku jakichkolwiek nieporozumień z lokatorem. Wtedy wszystko stanie się dla Ciebie niezmiernie istotne.

Jeśli potrzebujesz gotową, sprawdzoną i zawsze aktualną umowę najmu mieszkania czy pokoju, to sprawdź naszą ofertę. Wystarczy, że klikniesz w poniższą grafikę.

wzór umowy najmuPobierz umowę najmu pokoju
Umowa najmu mieszkania PDF  /  Umowa najmu pokoju PDF

Dodaj komentarz