Ustalenie czynszu za lokal z zasobów publicznych

Kupując mieszkanie z przeznaczeniem na wynajem, wynajmujący muszą być gotowi na ustalenie czynszu. Jest to następstwo do ustalenia, ile najemca musi miesięcznie płacić. Proces ten dotyczy lokali należących do publicznego zasobu mieszkaniowego, a więc takich, którego właścicielami są organy administracyjne lub Skarb Państwa. Na jakiej podstawie wyliczane są te stawki?

Ustalenie czynszu – jak się odbywa?

Wszystkie przepisy dotyczące stawek czynszu znajdują się w art. 7 ustawy o ochronie praw lokatorów. Cena uzależniona jest przede wszystkim od czterech głównych czynników.

Art. 7. Ustalenie czynszu za lokal należący do publicznego zasobu mieszkaniowego

 1. W lokalach wchodzących w skład publicznego zasobu mieszkaniowego właściciel ustala stawki czynszu za 1 midx2 powierzchni użytkowej lokali, z uwzględnieniem czynników podwyższających lub obniżających ich wartość użytkową, a w szczególności:
  1) położenia budynku;
  2) położenia lokalu w budynku;
  3) wyposażenia budynku i lokalu w urządzenia techniczne i instalacje oraz ich stanu;
  4) ogólnego stanu technicznego budynku.
Ustalenie czynszu - schemat

Ustalenie czynszu i obniżka?

Każdy wynajmujący podlegający pod ustalenie czynszu za lokal należący do publicznego zasobu mieszkaniowego może stosować obniżki ostatecznej stawki. W tym zakresie również swoje zastosowanie mają przepisy ustawy o ochronie praw lokatorów.

Art. 7. Ustalenie czynszu za lokal należący do publicznego zasobu mieszkaniowego

 1. Właściciele, o których mowa w ust. 1, z zastrzeżeniem art. 23 zawarcie umowy najmu socjalnego ust. 4, mogą na wniosek najemcy, w oparciu o postanowienia uchwały organu stanowiącego jednostki samorządu terytorialnego lub zarządzenia wojewody, stosować określone obniżki czynszu naliczonego według obowiązujących stawek w stosunku do najemców o niskich dochodach. Obniżki takie mogą być udzielane najemcom, których średni dochód w przeliczeniu na członka gospodarstwa domowego nie przekracza poziomu określonego w uchwale organu stanowiącego jednostki samorządu terytorialnego lub zarządzeniu wojewody. Kwota obniżki powinna być zróżnicowana w zależności od wysokości dochodu gospodarstwa domowego najemcy.
 2. Obniżki, o których mowa w ust. 2, udziela się najemcy na okres 12 miesięcy. W przypadku gdy utrzymujący się niski dochód gospodarstwa domowego to uzasadnia, właściciel, na wniosek najemcy, może udzielać obniżek czynszu na kolejne okresy dwunastomiesięczne.

Aby obniżka ustalonego czynszu mogła wejść w życie, najemca musi udowodnić swoje dochody. Definicja dochodu zakłada, co należy przez niego rozumieć.

Art. 7. Ustalenie czynszu za lokal należący do publicznego zasobu mieszkaniowego

 1. Najemca ubiegający się o obniżkę czynszu obowiązany jest przedstawić deklarację o wysokości dochodów członków gospodarstwa domowego.
 2. Za dochód, o którym mowa w ust. 2 i 4, uważa się dochód w rozumieniu przepisów o dodatkach mieszkaniowych. W sprawach dotyczących deklarowania oraz wzoru deklaracji o wysokości dochodów członków gospodarstwa domowego i rodzaju dokumentów, które powinny być przez składających deklaracje przechowywane w celu udostępnienia na żądanie właściciela, stosuje się odpowiednio przepisy o dodatkach mieszkaniowych.

Ustalenie czynszu i problemy z najemcą

Jeżeli na wniosek najemcy wynajmujący złoży odpowiedni wniosek o obniżkę czynszu, a jednocześnie jego oświadczenie okaże się być niezgodne z prawdą, wówczas lokator musi ponieść karę finansową. Wynosi ona 200% kwoty nienależnie otrzymanego obniżenia czynszu.

Art. 7. Ustalenie czynszu za lokal należący do publicznego zasobu mieszkaniowego

 1. Właściciel może odstąpić od obniżenia czynszu, jeżeli w wyniku przeprowadzenia wywiadu środowiskowego ustali, że występuje rażąca dysproporcja między niskimi dochodami wykazanymi w złożonej deklaracji a faktycznym stanem majątkowym wnioskodawcy wskazującym, że jest on w stanie uiszczać czynsz nieobniżony, wykorzystując własne środki i posiadane zasoby finansowe.
 2. Do sposobu przeprowadzenia wywiadu środowiskowego stosuje się odpowiednio przepisy w sprawie sposobu przeprowadzania wywiadu środowiskowego, wzoru kwestionariusza wywiadu oraz oświadczenia o stanie majątkowym wnioskodawcy i innych członków jego gospodarstwa domowego. Dodatkowo używa się także wzoru legitymacji pracownika upoważnionego do przeprowadzenia wywiadu.
 3. W przypadku złożenia deklaracji niezgodnej z prawdą, najemca obowiązany jest zwrócić właścicielowi 200 % kwoty nienależnie otrzymanego obniżenia czynszu.
Ustalenie czynszu - przykładowy sposób obliczania

Czy ustalenie czynszu dotyczy mieszkań w prywatnych inwestycjach?

Powyższe przepisy ustawy o ochronie praw lokatorów odnoszą się tylko i wyłącznie do lokali będących częścią publicznego zasobu mieszkaniowego. W przypadku prywatnych inwestycji budowlanych, ustalenie czynszu odbywa się na zupełnie innych zasadach. Uwagę na ten aspekt powinni głównie zwrócić wynajmujący, którzy planują nabyć lokal od gminy i przeznaczyć go na wynajem.

Jeśli potrzebujesz gotową, sprawdzoną i zawsze aktualną umowę najmu mieszkania czy pokoju, sprawdź naszą ofertę. Wystarczy, że klikniesz w poniższą grafikę.

wzór umowy najmuPobierz umowę najmu pokoju
Umowa najmu mieszkania PDF  /  Umowa najmu pokoju PDF

Dodaj komentarz